Reklamačný poriadok

Gino Paradise Bešeňová Apartments

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok 1

Základné ustanovenia

Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a doplňujú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.

Článok 2

Právo zákazníka na reklamáciu

V prípade, ak zákazníkovi sú v prevádzke Gino Paradise Bešeňová Apartments poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

Článok 3

Uplatnenie reklamácie

Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u vedúceho hotelovej prevádzky alebo iného zodpovedného pracovníka a to v prevádzke, v ktorej bola služba poskytnutá. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra a pod.) pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Prevádzkovateľ apartmánov zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Vedúci prevádzky alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní.

Článok 4

1. Ubytovacie služby

Na úseku ubytovacích služieb má zákazník právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov, t. j. výmenu alebo doplnenie drobného vybavenia v rozsahu Vyhlášky MH SR č. 125/1995 Z. z.

Článok 5

Chyby neodstrániteľné

1. Ubytovacie služby

V prípade, ak nie je možné odstrániť chyby technického charakteru na hotelovej izbe (porucha vykurovacieho systému, zlý príkon teplej vody a pod.), a ak hotel nemôže poskytnúť zákazníkovi iné náhradné ubytovanie a izba bude i napriek týmto nedostatkom zákazníkovi prenajatá, má zákazník právo na:

- primeranú zľavu z ceny podľa platného cenníka

- zrušenie potvrdenej objednávky alebo zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí

V prípade, že z jednostranného rozhodnutia prevádzky dôjde k závažnej zmene v ubytovaní oproti potvrdenému ubytovaniu na zmluve a zákazník nesúhlasí s náhradným ubytovaním, má taktiež právo na zrušenie potvrdenej objednávky alebo zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí.

Článok 6

Lehoty na uplatnenie reklamácií

Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak to vyžaduje povaha veci, musí zákazník umožniť pracovníkom hotela prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodné ubytovanie, aby bolo možné presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie.

Článok 7

Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022

 

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www. esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je  príslušný na riešenie jeho sporu.

 

Gino Paradise Bešeňová Apartments ****

Return policy

Article 1

Fundamental provisions

Services provided follow the provisions of part VIII of the Civil Code No. 40/1964 Coll. as amended  as well as regulations issued to implement It

Article 2

The right of the customer to claim

In the case when any customer of the Gino Paradise Bešeňová Apartments **** is provided with services of lower quality or in lesser amount than advertised or agreed in advance, the customer has the right to claim compensation.

Article 3

Making a claim

If any customer finds out reasons and facts that can be a subject of a claim they are obliged to make a relevant claim immediately without any delay to the operator of the apartments or another employee of that department where the service has been provided. In order to undertake a claim promptly the customer should produce the documents on provided service (copy of the order, invoice etc.) if they have such documents. The customer making a claim should submit also any item relevant to the argument if the character of the claimed service requires it. The operator of the apartments will write the claim of the customer into the Claim Protocol together with the objective circumstances of the claim. The operator of the apartments or an employee charged by them is obliged after careful reviewing to decide about undertaking the claim either immediately or within 3 working days in more complicated cases.

 

Article 4

Removable defects

1. Accommodation services

In the branch of the accommodation services the customer has the right to ask for free, proper and timely corrective action that is replacing or completing of the facilities, according to the Regulation of the Ministry of Economy of the Slovak Republic No 125/1995 of the Code of Laws.

 

Article 5

Non removable defects

1. Accommodation services

In case when it is impossible to rectify defects of a technical nature in the Hotel room (failure in the heating system, inconsistent supply of hot water etc.) and the Hotel is not able to provide the customer with another similar accommodation and in spite of the defects the room will be rented to the customer then the customer has the right:

*to get due discount from the price according to the valid price list

*to cancel the agreement before staying the right and obtain a full refund.

In case when, due to unilateral decision of the management the material change in accommodation will take place in comparison with the agreed accommodation and the customer does not agree with the alternative accommodation, the customer has also the right to cancel the agreement before staying the night and to claim a full refund.

 

Article 6

Terms of making a claim

The customer is obliged to take part in person in undertaking the claim connected with the service provided and  is required to provide objective information regarding the service provided.Where it is needed the customer must enable any Hotel employee to enter the room rented to them for a temporary accommodation to make sure of a just claim.

Article 7

Final provisions

The Claims Order becomes valid on 01.01.2022

 

INFORMATION OBLIGATION on alternative dispute resolution of consumer disputes

If the consumer is not satisfied with the seller's handling of his claim or if he believes that the seller has breached his rights, the consumer has the right to contact the seller for a remedy. If the seller has replied to or has not responded to a request for remediation within 30 days of the date of dispatch, the consumer has the right, in order to protect his consumer rights, to file a motion for beginning of alternative dispute resolution to the ADR entity. If the seller has replied to or has not responded to a request for remediation within 30 days of the date of dispatch, the consumer has the right, in order to protect his consumer rights, to seek alternative dispute resolution to an ADR entity. Alternative dispute resolution entities are the Slovak Trade Inspection (www.soi.sk) or other entities included in the List of Alternative Dispute Resolution Bodies maintained by the Ministry of Economy of the Slovak Republic. In the case of a cross-border dispute, the consumer has the right to contact the European Consumer Center (esc-sr.sk), which will provide him with a delivery address, e-mail address or telephone contact to an ADR that is competent to resolve his dispute.

Before Leaving, Remember!

Summer is here!

Najlepšie ceny sú dostupné iba na našej oficiálnej webovej stránke hotela!

Využite túto výhodu! 

S láskou, 

GINO Tím 

Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím