UBYTOVACÍ PORIADOK

UBYTOVACÍ PORIADOK

Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia

Názov a adresy prevádzky: Gino Paradise Bešeňová Apartments

                                                  Bešeňová 277

                                                  034 83 Bešeňová

Obchodné meno, názov firmy: Gino House s.r.o.

Adresa prevádzkovateľa: 811 09 Bratislava, Pribinova 18

IČO: 51202531                                       

1. Hotel môže ubytovať iba hosťa, ktorého riadne prihlásil. Za tým účelom predloží príslušnému pracovníkovi hotela ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti. Hotel vydá ihneď pri nástupe ubytovací preukaz, na ktorom bude uvedený názov hotela. Meno hosťa, číslo izby, cena za jednodenné ubytovanie, dĺžka pobytu a čas na uvoľnenie izby v posledný deň pobytu.

2. Pri opakovanom príchode do hotela je hosť povinný preukázať sa platným preukazom hotela.

3. Hotel môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné, než bolo dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

4. Na základe objednaného ubytovania je hotel povinný ubytovať hosťa od 15.00 hodiny, najneskôr do 18.00 hodiny, do toho istého času izbu hosťa rezervuje, ak nie je v objednávke uvedené inak.

5. Ak klient (hosť) do 18.00 h nenahlási svoj príchod, po 18.00 h môže ubytovateľ izbou voľne disponovať, pokiaľ sa s hosťom nedohodne inak. V prípade, že hosť uhradil zálohovú platbu, je ubytovateľ povinný podržať rezerváciu do 22.00 h. Za predpokladu, že hosť nenastúpi na pobyt ani po tomto termíne, ubytovateľ nie je povinný zálohovú platbu v cene nocľahu za prvú noc vrátiť hosťovi.

6. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

7. Hotel nezodpovedá za veci, hosťami vnesené do priestorov, ktoré sú vyhradené na ubytovanie alebo uloženie vecí. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovy (na základe potvrdenia).

8. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka hotela po predložení dokladu totožnosti v čase od 8. do 22. hodiny.

9. Hosť používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s hotelom. Ak nebol ubytovací čas vopred dohodnutý, odhlási hosť pobyt najneskôr do 10. hodiny v posledný deň a v tom čase aj izbu uvoľní. Ak tak hosť neurobí v stanovenej lehote, môže mu hotel účtovať pobyt na nasledujúci deň.

10. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6. hodinou ráno, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.

11. V izbe, ani spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie.

12. V hoteli a zvlášť na izbe, nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa / holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod. /

13. Klient súhlasí s tým, že do jeho apartmánu počas celej doby trvania jeho prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár prípadne správca apartmánového domu, pokiaľ nie je apartmán označený  na dverách symbolom „NERUŠENKA“.

14. Ubytovateľ nezodpovedá za prípadné nezhody, alebo konflikty medzi hosťami. V rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a pokoja v ubytovacích a odbytových priestoroch.

15.Pracovník apartmánového domu nie je oprávnený podávať akékoľvek informácie o ubytovaných hosťoch tretím osobám (s výnimkou príslušníkov polície po ich legitimovaní sa a preukázaní opodstatnenosti požadovať tieto údaje) ani povoliť návštevu tretej osoby hosťa bez jeho súhlasu.

16. Pred odchodom je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe a v príslušenstve svetlo, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na určené miesto – recepcia hotela.

17. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch hotela.

18.Hosťom nie je dovolené brať do apartmánov športové náradie a predmety určené k športovej činnosti, lyže, lyžiarky, bicykle a pod. Na úschovu športového náradia je vyhradené miesto - lyžiareň.

19. Psov a iné domáce zvieratá nie je možné na hoteli ubytovať.

20. Fajčiť je dovolené len vo vyhradených priestoroch. V ostatných priestoroch je nefajčiarska zóna.

21. V čase od 22. do 7. hodiny musí hosť dodržiavať nočný kľud.

22. Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa príslušných ustanovení platných predpisov občianskeho zákonníka.

23. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom. Účet je splatný pri predložení  platného dokladu prevádzkovateľa.

24. Sťažnosti hosti a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma prevádzkovateľ apartmánov.

25. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenie tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má prevádzkovateľ apartmánov právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času.

26. Ubytovací poriadok je k dispozícii klientom na webových stránkach prevádzkovateľ  www.ginoapartments.sk a klientom v každom apartmáne prevádzkovateľa.

27. PODMIENKY PREVÁDZKY, ZÁSADY OCHRANY ZDRAVIA UBYTOVANÝCH A ZAMESTNANCOV UBYTOVACIEHO ZARIADENIA

V prevádzke dodržujeme hygienické a proti epidemické predpisy a opatrenia. Za kontrolu ich dodržiavania je zodpovedný prevádzkovateľ apartmánov. Dbá na to, aby opatrenia na riadne zabezpečenie hygieny prevádzky vykonávali všetci pracovníci a ich dodržiavanie sústavne kontrolujú.

Pracovný personál – chyžné sú zodpovedné za vykonávanie sanitácie, dezinfekcie izieb, zabezpečujú ochranu pred krížením v manipulácii s bielizňou a vznikom prenosných ochorení na ubytovaných a seba. Musia dodržiavať podmienky sanitačného plánu a hygienicko-epidemiologického režimu.

V prípade používania toaletných potrieb pre hostí, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, sa používajú len zdravotne neškodné výrobky z distribučnej siete, overeného dodávateľa, ktoré musia byť označené viditeľnými, čitateľnými a nezmazateľnými údajmi, a jednoznačnou informáciou o vykonaných testoch.

Prevádzka je sústavne udržiavaná v čistote a poriadku.

Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčných prostriedkov ako aj posteľného prádla a čistej bielizne.

 

Ubytovací poriadok je platný od 01.01.2022

 

ACCOMMODATION ORDER

1. Only Guests who have checked in can be accommodated. Immediately after guests arrival they have to show either their identification card, passport or another valid document of identification to the appropriate employee of the hotel. Upon arrival the Hotel will provide the Guest with an accommodation card with the name of the Hotel, name of the Guest, room number, the price of the one-day accommodation, the duration of accommodation and the checkout time in the last day of accommodation.

2. When returning to the Hotel Guests are obliged to prove their identity by the valid hotel card if requested.

3. The Hotel may in exceptional cases offer the Guest accommodation other than the one already agreed, if it does not principally differ from the confirmed order.

4. On the basis of the ordered accommodation the Hotel is obliged to accommodate the Guest from 3 pm, no later than 6 pm. The Hotel will reserve the Guest's room until that time unless otherwise stated in the order.

5. If the client (guest) does not report his arrival by 18.00, after 18.00 oclock the landlord is free to dispose of the room, unless otherwise agreed with the guest. In case the guest has paid the advance payment, the landlord is obliged to hold the reservation until 22.00 hours. Provided that the guest does not start the stay even after this date, the landlord is not obliged to return the advance payment in the price of accommodation for the first night to the guest.

6. If the Guest asks for prolongation of the accommodation the Hotel may offer an alternative room from the one which they were originally accommodated in.

7. The hotel is not responsible for items brought by guests into areas reserved for accommodation or storage. The operator of the accommodation facility is responsible for jewelry, money and other valuables only if client (guest) has taken them into custody. (on the basis of confirmation).

8. Guests may receive visits upon the consent of the appropriate hotel employee only and then only upon the submission of an identification document by the visitor and in the hours between 8 a.m. and 10 p.m.

9. The Guest will use the room in the terms agreed with the apartments operator. If the terms of accommodation have not been agreed in advance the Guest will checkout untill 10:00 am and vacate the room on the last day of accommodation. If the Guest does not do that in the assigned term, the apartments operator can charge them another day.

10. Guests that will be accommodated before 6 a. m. will pay for the whole previous night.

11. Neither in the room nor in the social premises of the Hotel may Guests move any furniture nor perform changes or interferences which may affect electrical mains or other installations.

12. In the hotel and especially in the room the Guests are not allowed to use their own electrical appliances. This order does not refer to the electric appliances serving Guests for personal hygiene (electric shaver, massage machine, hair dryer and so on).

13. The client agrees that during the entire duration of his rental, the maid, maintenance worker or administrator of the apartment house has the right to enter clients apartment for the duration of his rental, unless the apartment is marked on the door with the symbol "NON-DISTURBED".

14. The operator of apartments is not responsible for any disagreements or conflicts between guests. To the extent permitted by law, it shall take the necessary measures to ensure order and peace in the accommodation and sales premises.

15. The employee of the apartment house is not entitled to provide any information about the accommodated guests to third parties (with the exception of police officers after their legitimacy and proof of justification to request this information) or to allow a third party to visit the guest without his consent.

16. Before leaving the Guest is obligated to close the water taps in the room, switch off the light in the room and the fixtures, to lock the door and give the key in the appropriate place -reception, doorman's lodge.

17. For safety reasons it is not allowed to leave children younger than 10-years alone without adult supervision neither in the room nor in other social premises of the Hotel.

18. Guests are not allowed to take sports equipment and items intended for sports activities, skis, ski boots, bicycles, etc. into the apartments. There is a place reserved for storing sports equipment - a ski room.

19. It is not allowed to accommodate dogs and other pet animals in the Hotel

20. Smoking is allowed in assigned places. Other premises are non-smoking areas.

21. Between 10 p.m. and 7 a.m. Guests are obligated to keep noise to a minimum during these hours.

22. Guests are responsible for any damages caused to Hotel property according to the provisions of the Civil Code.

23. For accommodation and services provided, the guest is obliged to pay the price in accordance with the valid price list. The account is payable upon presentation of a valid operator's document.

Hotel reception.

24. Complaints or suggestions should be submitted to the apartments operator.

25. The guest is responsible for damages caused to the property in accordance with the relevant provisions of the applicable regulations of the Civil Law.

26. The Accommodation Rules are available to clients on the operator's website www.ginoapartments.sk and to clients in each of the operator's apartments.

27. CONDITIONS OF OPERATION, PRINCIPLES OF HEALTH PROTECTION OF ACCOMMODATED AND EMPLOYEES OF ACCOMMODATION FACILITIES

On the property, we comply with hygienic and anti-epidemic regulations and measures. It ensures that measures to properly ensure the hygiene of the operation are carried out by all employees and that their compliance is constantly monitored.

Staff - maids are responsible for sanitation, disinfection of rooms, provide protection against cross-handling in the handling of laundry and the emergence of communicable diseases to the residents and themselves. They must comply with the conditions of the sanitation plan and the hygiene and epidemiological regime.

In the case of the use of guest toiletries, cleaning and disinfecting agents, only non-hazardous products from the distribution network, a certified supplier, shall be used, which must be marked with visible, legible and indelible data and clear information on the tests performed.

The property and apartments are constantly kept clean and tidy.

The establishment is equipped with a sufficient amount of cleaning and disinfecting agents as well as bed linen and clean linen.

 

The Accommodation Order becomes valid on 01.01.2022

Before Leaving, Remember!

Summer is here!

Najlepšie ceny sú dostupné iba na našej oficiálnej webovej stránke hotela!

Využite túto výhodu! 

S láskou, 

GINO Tím 

Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím